Tisztelt Szülők!

 

A 2015/2016-os tanévkezdéssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket:

 

  1. Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tudnivalók:

 

2015. évi LXIII. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról*

1. §      (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, (Ez a 2015-ös évben 89.408 Ft) vagy

ae) nevelésbe vették; (2015. július 1-től hatályos)

b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el;

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

da) nevelésbe vették, vagy

db) utógondozói ellátásban részesül.”

 

 

(2) A Gyvt. 151. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: kedvezményes étkezés)

a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (5) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;

c) az (5) bekezdés b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy az (5) bekezdés b)–d) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.

(5b) Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.

(3) A Gyvt. 151. §-a a következő (10a) és (10b) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) Az (5) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,

b) (10) bekezdés szerinti gyermeket,

c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

(10b) A családba fogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapítását, ha az (5) vagy (5a) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében fennállnak. Az (5) bekezdés a) pont ac) alpontja és az (5a) bekezdés b) pontja szerinti esetben a családba fogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni. A (10a) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családba fogadó gyámot is érteni kell.”

2.§ (1) A Gyvt.

a) 151. § (2) bekezdés b) pontjában az „és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az„ , illetve a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szöveg,

b) 151. § (2b) bekezdésében az „állami intézményfenntartó központ által fenntartott kollégiumban” szövegrész helyébe az „állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott kollégiumban” szöveg,

c) 151. § (2c) bekezdésében az „állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben” szövegrész helyébe az „állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nevelési-oktatási intézményben” szöveg lép.

(2) A Gyvt.

a) 19. § (1) bekezdés a) pontjában az „(5) bekezdésének a) és b) pontjában” szövegrész helyébe az „(5) és (5a) bekezdésében” szöveg,

b) 151. § (4) bekezdésében az „(5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(5) és (5a) bekezdésben” szöveg,

c) 151. § (10) bekezdésében az „(5) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés a) pont ac) alpontja és az (5a) bekezdés b) pontja” szöveg lép.

3.§ (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba. (2) Az 1. § és a 2. § (2) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

 

Figyelem: A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez készített nyilatkozat átvehető 2015. augusztus 17-én, hétfőn 9 és 12 óra között a gazdasági irodán. Leadási határidő: augusztus 31-én 14 és 17 óra között a tankönyvosztás idején.

Szeptemberben csak azoknak a tanulóknak tudjuk biztosítani a kedvezményes étkeztetést, akiknek a szülei nyilatkozatukat leadták az iskolában.

  1. Tanévnyitó főpróba: 2015. augusztus 27. (csütörtök) 10 óra, Református Templom (1. és 8. osztályosok számára)

 

  1. Iskolai tanévnyitó: 2015. augusztus 30. (vasárnap) 15 óra, Református Templom

 

  1. Tankönyvosztás: 2015. augusztus 31. (hétfő) 14-17 óra között

 

  1. 1. tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) – Ezen a napon első három órát tartunk. 10:45-kor kérem a szülőket, jöjjenek gyermekeikért.

 

A hátralévő nyári szünetre jó pihenést kívánok mindenkinek!

 

Váradi Sándorné

intézményvezető