Tehetséggondozás

2016 szeptemberétől a Református EGYMI keretein belül működő Református Országos Értéktermő Tehetségközpont zsinati támogatással a református fenntartású oktatási-nevelési intézményekben végzi teljes körű tehetséggondozó tevékenységét.

Az országban egyedülálló kezdeményezés a református intézményekben a tanulóknak/gyermekeknek ingyen biztosítja a tehetséggondozó programokhoz való hozzáférést. Jelenleg óvodától a középfokú intézményekig 9 tehetségterületen, 30 órás foglalkozásokra, tantárgyakra és korosztályokra lebontott gazdagító programot kínálunk.

Miben más a gazdagító program más tehetségfejlesztő programokhoz képest?

A programok alapvető tehetséggondozó módszere a gazdagítás. A módszer már meglévő tudásbázisra épül, de mélységében olyan témák, problémák kerülnek feldolgozásra és részletesebb elemzésre, melyek kihívást jelentenek a jobb képességű, tehetséges diákoknak. Mind a pedagógus, mind a gyermekek szerepe más, mint tanórán. A szaktanár csupán a tanulói tevékenység beindításában vesz részt, a tanulói tevékenységet indirekt módon irányítja, segíti. A tanuló kreatívan, önállóan tevékenykedik, vagy a csoport tagjaival együttműködve, más csoportokkal versengve, vagy a csoportok egymást kiegészítve végzik feladataikat. Főszerepbe kerül a problémamegoldó gondolkodás és a szociális kompetencia területe is. A tanulók tehát ismereteiket, készségeiket összehangolva alkalmazzák kreativitásukat.

A gazdagító programokon kívül mit nyújt még az országban egyedülálló tehetséggondozó program és a regionális tehetségkoordinátor az intézmények tanulóinak, szüleinek, pedagógusainak?

  • Egyéni és csoportos tehetségvizsgálaton való részvételi lehetőséget, ahol a gyermekek tehetségazonosítás során szakvéleményben megfogalmazott javaslatot kapnak tehetségígéretük kibontakoztatására;
  • lehetőséget komplex tehetségműhely foglalkozásra vagy annak létrehozására;
  • tehetségtanácsadást.

TEHETSÉGKAPU

 

 

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

 

 

Lehetőségek a református intézményben

 

Amikor két évvel ezelőtt református intézményünk szerződést kötött a Református Pedagógiai Szakszolgálattal még nem tudtuk, hogy ezzel milyen sok lehetőséget teremtünk iskolásaink és óvodásaink fejlesztésére.

Református óvodánkban a gyerekek részt vehetnek logopédiai foglalkozáson, fejlesztő foglalkozáson és gyógytestnevelési foglalkozáson. Ebben a nevelési évben indult be a nagycsoportosok részére a mozgásterápia foglalkozás, ami a mozgáskoordináció fejlesztésére szolgál és diszlexia, diszgráfia kialakulásának lehetőségét csökkenti.

Az óvodánkban a 4 éves gyerekek mozgásos vizsgálatát végzik a szakemberek, ahol az idegrendszer fejlettségét nézik meg. Öt éves korban a kötelező logopédiai vizsgálatok zajlanak, majd a 6-7 éves korban egy preventív szenzomotoros szűrésen vesznek részt a kicsik, ami a diszlexia, diszgráfia kiszűrésére szolgál. A fejlődés érdekében a rászoruló gyerekekkel szakemberek foglalkoznak.

Az iskolában szintén lehetőség van logopédiai, fejlesztő, gyógytestnevelési és mozgásterápia foglalkozásokra.

Az első osztályosaink szintén részt vesznek a preventív szűrésen, valamint a mozgásos szűrésen is.

Ezen kívül a 2-4. osztályokban szociális kompetencia fejlesztési órákon a közösségfejlesztésre, a közös szabályok kialakítására kerül nagy hangsúly, valamint a TV és a számítógép káros hatásairól is szó esik.

Az 5-6. osztályokban tanulásmódszertant tanítanak az EGYMI pedagógusai a gyerekeknek, ahol az otthoni tanulási körülmények kialakításáról, a hatékony tanulási lehetőségekről, a figyelem fejlesztéséről, a jegyzetelés és a felelési technika hatékonyságáról esik szó.

A 7-8. évfolyamokon pedig a személyiségfejlesztés terén a legfontosabb témakörök a pályaorientáció, a bűnmegelőzés és a drogprevenció.

Kevés intézménynek adatik meg, hogy teljes állású logopédus dolgozik az intézményben, aki az SNI-s gyerekek fejlesztését is ellátja.

Óvodánkban, ebben a nevelési évben bevezettük az ovi-focit, amit testnevelő szakos kollégánk végez heti egy órában. Ezen kívül az angol nyelv oktatására is lehetőség nyílik novembertől.

Iskolánkban több szakkör is működik. Többek között sakk szakkör alsó és felső tagozaton, kézműves szakkör alsó és felső tagozaton, néptánc szakkör két csoportban, informatika, báb szakkör, énekkar. Felvételi előkészítőt tartunk magyar és matematika tantárgyakból, ezzel is elősegítve a nyolcadikosok sikeres felvételijét.

Az első évfolyamtól a nyolcadik évfolyamig bezárólag futball-edzéseket tart a testnevelő.

Intézményünk már második éve, hogy bevezette 7. évfolyamon a második idegen nyelv tanulását. Így a 7. és 8. évfolyamon többen vannak olyan tanulók, akik a németet és az angolt is tanulják. Ezek a gyerekek osztályozó vizsgát tesznek félévkor és tanév végén, ami bekerül a bizonyítványukba.

Természetesen a fejlesztő foglalkozásokat, a szakköröket és a második idegen nyelv tanulását teljesen térítésmentesen vehetik igénybe tanulóink.

Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a hitéleti nevelésre. Minden hetet reggeli áhítattal kezdünk. Az első tanítási órán közösen mondjuk el a napi kezdő imát, az utolsó órán pedig a záró imát. Étkezés előtt és után közösen imádkozunk. Minden napot Biblia és történetolvasással, valamint magyarázattal kezdünk.

Az erre a tanévre választott igével zárom soraimat:

„Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meglesz a jutalma”

2 Krónikák 15:7

 

 

TINI MAI IGE

 

Tisztelt Szülők!

 

Diákigazolvány igénylésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket:

2016. január 01-től diákigazolvány igényléséhez szükség van személyi igazolványra, 14 év alatti gyermekek esetében is.

Személyi igazolvány igénylése esetén a következő okiratokat kell bemutatni:

  • lakcímkártya, taj kártya
  • születési anyakönyvi kivonat
  • mindkét szülő jelenléte szükséges (amennyiben valamelyik szülő nem tud jelen lenni, úgy szülői hozzájáruló nyilatkozat igénylő lap kérhető az újfehértói kormányablaknál, vagy kézzel írott meghatalmazást is elfogadnak, aminek tartalmaznia kell mindkét szülő és a gyermek személyes adatait, valamint két tanú aláírását, személyes adataival együtt)

A személyi igazolvány 8 napon belül érkezik meg, majd ezzel, valamint a lakcímkártyával együtt lehet megigényelni a diákigazolványt, szintén az újfehértói kormányablaknál. Itt elég az egyik szülő jelenléte.

Az ekkor kapott adatlapot kell az iskolába elhozni, ami alapján megtörténik a diákigazolvány elektronikus igénylése.

 

 

 

 

 

GYÓGYÚSZÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Újdonságok

Elindult a weboldal

2012.11.12 16:03